Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Toplumların gelişmesi için toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olması gerekmektedir. Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Sağlık hizmetleri veren ekibin en önemli üyelerinden biri olan hemşireler, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili alanlarda verdikleri kaliteli hizmet ile ülkenin refahının artmasında önemli katkı sağlamaktadır. Bütün dünyada sağlık alanına verilen önemin artması, hasta başına düşen hemşire sayısının azlığı, hemşire gereksinimini ve istihdam olanaklarını artırmaktadır.

2009 yılında eğitime başlayan ve lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren Yüksekokulumuzun amacı;

İnsanı biyopsikososyal bir bütün olarak değerlendirebilen,
Ülkesinin ve insanlığın sağlık sorunlarına duyarlı,
Sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, katılımcı, lider,
İletişim, problem çözme, eleştirel düşünme becerileri ve ekip olma bilinci gelişmiş,
Sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen,
Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen,
Etik değerlere sahip,
Hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürebilen,profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzun eğitim programı ulusal ve uluslararası beklentilere karşılık verecek şekilde yapılandırılmıştır ve sürekli iyileştirme anlayışı ile izlenmektedir. Bilginin yanısıra beceri ve tutum geliştirmenin önemi her aşamada vurgulanmaktadır. Uygulamalı beceri eğitimi laboratuvar, hastane ve sağlık ocağı gibi çeşitli sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Beceri eğitiminde güncel eğitim yöntemleri ve modeller kullanılmaktadır. Yüksekokulumuzda eğitim dili Türkçedir.

Hemşirelik lisans programını başarıyla tamamlayanlar;

Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarında “sağlık ocakları, hastane, klinikler, ayaktan teşhis ve tedavi üniteleri, üniversite hastaneleri veya sağlık servisleri”, okul ve fabrika gibi kurumlarda “hemşire” olarak istihdam edilebilirler.
Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.
Özel ya da kamuya ait sağlık kuruluşlarında hemşirelik hizmetlerinin yöneticisi olabilirler.

İnsanı önceleyen anlayışımızla

Birlikte ve Sevgi ile
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Syllabus
HEM101 ANATOMİ 3 1 4 6
HEM103 FİZYOLOJİ 4 0 4 6
HEM131 HEMŞİRELİK FELSEFESİ KAVRAM VE İLKELERİ 2 0 2 4
TAR101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
TÜRK101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
ING130 İNGİLİZCE I 3 0 3 0
HEM109 GENEL HİSTOLOJİ (Seçmeli Ders) 2 0 2 2
HEM125 TIBBİ TERMİNOLOJİ (Seçmeli Ders) 2 0 2 2
HEM114 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ (Seçmeli Ders) 2 0 2 2
Toplam 23


+-Ders İçerikleri

HEM101 Anatomi  (3 2 4)

Bu ders ile öğrencilerin terminolojiyi kavraması, insan vücudunu oluşturan sistemlerin yapılarını ve birbirleriyle olan komşuluklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.  

 

HEM103 Fizyoloji (4 0 4)

Bu ders ile öğrencilerin insan vücudunun işlevsel özelliklerini, sistemlerin çalışma prensiplerini anlaması, homeostasis için ortak çalışma özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır.

 

HEM105 Biyokimya   (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin vücutta meydana gelen kimyasal olayların temel mekanizmalarını kavraması, canlılığın sürdürülmesi için gerekli metabolik işlevlerin nasıl meydana geldiğini anlaması, biyokimyasal incelemeler için materyal alım ve transport özelliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM109 Genel Histoloji  (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin organizmanın hücre, doku, sistem organizasyonunu mikroskopik özellikleri ile anlaması, hücrenin organellerini, organel işlevlerini ve hücreler arası haberleşme ve sinyal iletiminin mekanizmalarını kavraması amaçlanmaktadır.

 

HEM 111 Hemşireliğe Giriş (2 0 2)

Bu ders ile öğrencilere, eğitimlerini sürdürecekleri ortamı tanıtarak, dünyada ve ülkemizde hemşireliğin gelişimi ve konumunu anlamaları, hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları, hemşirelik ile ilgili kavramları (insan, sağlık, çevre, hastalık) edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

HEM113 Psikoloji  (2 0 2)

Dersin amacı, psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını öğrenciye tanıtmak; insan davranışlarının ele alınmasında nesnel ve bilimsel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, psikolojide temel ve tarihi yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, duyum, algı, dikkat konularının, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde anlaşılması amaçlanmaktadır.

 

HEM115  Mikrobiyoloji-Parazitoloji  (3 2 4)

Bu ders ile öğrencinin hastalık etkenlerini, özelliklerini, hastalık yapma mekanizmalarını, bağışıklık sistemini kavraması, aşılama ve tedavinin özellikleri anlaması amaçlanmaktadır.

 

TURK101 Türk Dili (2 0 2)

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

TAR101 AİT Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (2 0 2)

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM102 Hemşirelik Esasları  (6 16 14)

Bu ders ile öğrencinin hemşirelik esaslarına ilişkin temel kavram ve kuramları anlaması, hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri   (2 2 3)

Bu ders ile öğrencinin insan davranış özellikleri, kendini değerlendirebilme içgörüsünü geliştirmesi, iletişimdeki temel kavram ve ilkeleri anlaması ve bu bilgileri mesleki ve sosyal yaşamda kullanmasının önemini anlaması amaçlanmaktadır.

 

TURK102 Türk Dili (2 0 2)

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (2 0 2)

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunları konusunda öğrencilerin doğru düşünmelerini sağlamak amaçlanır.

 

HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği  (6  16  14)

Bu ders ile öğrencinin ; iç hastalıkları ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgi ve beceri kazanması, daha önce edinmiş olduğu bilgilerle bu derste edindiklerini sentez edebilmesi, iç hastalıkları ile ilgili kavram ve ilkeleri bilmesi, hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanabilmesi, hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak görebilme yeteneğini kazanması amaçlanmaktadır. .

 

HEM203 Hemşireliğe Özel Farmakoloji  (4 0 4)

Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), ilaç etkileşimi mekanizmalarını kavraması, ilaç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususların farkına varması, sistemlere etkili ilaçlar ile mesleğini uygularken sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.

 

HEM205 Genel Patoloji  (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin organizmada hastalık oluşum mekanizmalarını ve patolojik süreçleri kavraması amaçlanmaktadır.

 

EFL1 Temel Yabancı Dil  (3 0 3)

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizceyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamakdır.

 

HEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (6 16 14)

Bu ders ile öğrencinin cerrahi hastalıklar hemşireliğine ilişkin temel kavram ve kuramları anlaması, hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM204 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin enfeksiyon hastalıklarının oluşum mekanizmalarını kavraması, sık görülen enfeksiyon hastalıklarının klinik özelliklerini bilmesi, hemşirelik yaklaşımlarını gerekçelendirerek oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM206 Beslenme İlkeleri ve Diyet (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin beslenmenin temel ilkelerini kavraması, besin maddelerinin özelliklerini bilmesi, farklı yaşam dönemlerinde nasıl beslenilmesi gerektiğini kavraması ve hastalıklarda uygulanması gereken diyetlerin esaslarını anlayarak uygulaması amaçlanmaktadır.

 

HEM208 Sosyoloji ve Sağlık (2 0 2)

Bu ders, öğrenciye sosyal teoriler, şehirleşme, toplumsal gelişim, sosyolojik disiplinler ve toplumun problemlerine ilişkin genel bilgi verir.

 

 EFL102 Temel Yabancı Dil2 (3 0 3)

 

 HEM301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6 16 14)

Bu ders ile öğrencinin kadın sağlığının korunması, sağlığın izlenmesi, kadın hastalıklarında hemşirelik bakımına ilişkin temel kavram ve kuramları anlaması, hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer hasta, hasta yakını ve sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM303 Hemşirelik Tarihi/Deontolojisi ve Etik (2 0 3)

Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Etik dersinin amacı, öğrencinin hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar konusunda bilgi edinmesini ve etik  karar verebilme becerisini kazanmasını sağlamaktır.

 

HEM305 Biyoistatistik (2 2 3)

Bu ders ile öğrencilerin istatistik ile ilgili temel kavramları anlaması, sağlık alanında istatistiğin nasıl kullanıldığını anlaması, literatür ve araştırmalarda değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM307 Epidemiyoloji (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin epidemiyoloji yöntemlerini anlaması, epidemiyolojik araştırmaların genel özelliklerini kavraması, yapılmış araştırmaları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

 

 HEM309 Mesleki ingilizce1(2 0 2)

Bu dersin amacı, alandaki metinlerden  seçilen okuma parçaları ve hemşire doktor diyaloglarından, öğrencilerin terminolojiyi öğrenmelerini sağlamaktır. Farklı içeriklerden seçilen ve öğrencilerin eleştirel analiz yapmalarını gerektiren okuma metinleriyle beraber yazılı ödevler ve sınıf içi sunumlar gerçekleştirilecektir.

 

BİL101 Bilgisayar Programlarına Giriş I (1 2 2)

Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word, Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

 

HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6 16 14)

Bu ders ile öğrencilerin 0-18 yaş grubuna yönelik normal büyüme ve gelişme özelliklerini bilmesi, sağlığı koruma yollarını geliştirebilmesi,  sağlıktan sapma  durumlarını değerlendirebilmesi ve bu bilgileri ilgili alanlardaki uygulamalar ile kazanması; çocuk hastalıklarında gerekli hemşirelik bakım uygulamalarını farkedebilmesi, oluşturarak uygulayabilme becerisi kazanması, etik değerler çerçevesinde davranması, hasta ve ailesi ile etkin iletişim kurarak yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM306 Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Politikaları (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin sağlıkla çevre arasındaki yakın ilişkinin farkında olması, var olan sağlık sorunları ile yürürlükte olan sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi anlayabilmesi, genel olarak Türkiye’de kısmen de dünyada yaşanan sağlık sorunlarını açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM308 Gelişim ve Öğrenme (2 0 2)

Bu ders ile öğrencinin bireyin gelişme basamakları ve bunların öğrenme süreci ile ilişkisini kavraması amaçlanmaktadır

 

HEM310 Mesleki ingilizce2 (2 0 2)

Bu dersin amacı, alandaki metinlerden  seçilen okuma parçaları ve hemşire doktor diyaloglarından, öğrencilerin terminolojiyi öğrenmelerini sağlamaktır. Farklı içeriklerden seçilen ve öğrencilerin eleştirel analiz yapmalarını gerektiren okuma metinleriyle beraber yazılı ödevler ve sınıf içi sunumlar gerçekleştirilecektir.

 

HEM312 İlk Yardım ve Acil Yardım (2 2 3)

Bu ders ile öğrencilerin karşılaştıkları acil durumlara karşı, hayat kurtarıcı girişimlerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

BİL102 Bilgisayar Programlarına Giriş II (1 2 2)

Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word, Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

 

HEM401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6 16 14)

Bu ders ile öğrencinin insan davranışları ve davranış bozukluklarının özelliklerini anlaması, ruh sağlığı hemşireliğinin temel ilkelerini kavrayarak, hastalarının bakım planını oluşturacak ve uygulayabilecek bilgi, beceri ve tutumu kazanması, ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunun önemini kavraması amaçlanmaktadır.

 

HEM403 Hemşirelikte Eğitim (4 4 6)

Bu ders ile öğrencinin öğrenme ve eğitim kavramlarını anlaması, eğitim yöntemlerini bilmesi, öğrenme gereksinimi ve çıktılarının değerlendirilmesi için gerekli teknik ve araçları tanıması, bu bilgileri hasta eğitiminde ve kendi yaşamında kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEM405 Hemşirelikte Araştırma (2 2 3)

Bu ders ile öğrencinin bilimsel araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları ilke ve yöntemleri tanıması, yapılacak bir araştırmanın temel basamaklarını oluşturabilmesi ve hemşireliğe ilişkin literatürü okuma ve anlama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

 

HEM407 Translation1(3 0 3)

Bu dersin ana amacı tıp alanındaki metin türlerini tanıtarak bu metinler üzerinden çeviri tekniklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Farklı içeriklerden seçilen ve öğrencilerin eleştirel analiz yapmalarını gerektiren okuma metinleriyle beraber yazılı ödevler ve sınıf içi sunumlar gerçekleştirilecektir.

 HEM 402 Halk Sağlığı Hemşireliği (6 16 14)

Bu ders ile öğrencinin; Birey, aile ve toplumu tanıması, Halk Sağlığı Hemşireliğine ilişkin temel kavramları edinmesi, yöntemleri tanıması, görev, yetki ve sorumluluklarını kavraması ve toplumdaki bütün yaş gruplarına hizmet sunabilme becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

 HEM404 Hemşirelikte Yönetim (4 4 6)

 Bu ders ile öğrencinin yönetimin gelişimi ve temel ilkelerini, ilişkili mevzuatı, yönetim süreçlerini bilmesi ve bu özellikleri hemşirelik yönetimine uyarlayabilmesi amaçlanmaktadır.

 HEM 406 Hemşirelik ve Liderlik (2 0 2)

 Bu ders ile öğrencinin profesyonel hemşirelik uygulamalarında hemşirenin liderlik rolünü bilmesi ve uygulaması, liderlik sürecini ve ilkelerini öğrenmesi, kişisel liderlik stilini tanımlaması, yeni stratejiler geliştirmesi, hemşirelik mesleğinin gelişmesi için  gerekli hemşirelikte liderlik alanlarını belirleyerek, uygulama yollarını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

HEM408 Translation1(3 0 3)

Bu ders Çeviri I dersinin devamı olup, amacı tıp alanındaki metin türlerini tanıtarak bu metinler üzerinden çeviri tekniklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Farklı içeriklerden seçilen ve öğrencilerin eleştirel analiz yapmalarını gerektiren okuma metinleriyle beraber yazılı ödevler ve sınıf içi sunumlar gerçekleştirilecektir.